W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Grudziądz Wyjątkowa z natury

wtorek, 23 lipca 2024

Imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Urząd Gminy w Grudziądzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.grudziadz.ug.gov.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2011-09-28
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

- brak tekstu alternatywnego grafik,

- brak informacji o celu odnośników,

- brak informacji o otwarciu odnośnika w nowym oknie,

- brak informacji o rodzaju i wielkości pliku na który wskazuje odnośnik,

- brak wersji tekstowej plików pdf odpowiadających skanowanym plikom pdf,

- filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać transkrypcji tekstowej, audiodeskrypcji oraz tłumaczenia na język migowy z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono w dniu: 2020-03-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Wygląd
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

- zmiana wielkości czcionki,

- zmiana kontrastu.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Włodzimierz Michalak, adres poczty elektronicznej ug@grudziadz.ug.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +56 45 111 11.

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl 

Dostępność architektoniczna

1. Urząd Gminy Grudziądz, znajduje się w budynku wolnostojącym, przy ul. Józefa Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz. Dostęp do budynku Urzędu zapewniony jest przez dwa wejścia.

2. Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne- od ul. Józefa Wybickiego, boczne-od ul. Generał Władysław Sikorskiego. Do obu wejść prowadzą schody. Biuro Obsługi Interesanta znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego. Przy stanowisku tym umieszczono ogólnodostępną lupę powiększającą dla osób słabo widzących. W Biurze Obsługi Interesanta brak stanowiska z obniżonym blatem do obsługi osób niskich i poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Do pomieszczeń zlokalizowanych na poziomach: piwnica, pierwsze i drugie piętro prowadzą schody.

3. Brak  przed i w budynku ogólnodostępnej tablicy informacyjnej o rozkładzie pomieszczeń.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

4. Budynek Urząd Gminy Grudziądz nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo korzystających z wózków inwalidzkich. Osoby te mogą załatwić sprawę z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość lub poprzez obsługę przez pracownika Urzędu na zewnątrz budynku. Budynek Urzędu Gminy Grudziądz nie jest wyposażony w windę lub platformę dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku brak pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych, która spełniałaby warunki techniczne ujęte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

5.
Na terenie Urzędu Gminy Grudziądz brak toalety przystosowanej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

6. Wokół budynku Urzędu Gminy Grudziądz znajdują się miejsca parkingowe. Po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby skorzystania z miejsca parkingowego przez osobę niepełnosprawną, zostanie ono zarezerwowane i udostępnione. Brak na terenie parkingu stanowiska postojowego z właściwym oznakowaniem i wymiarami dla samochodu osobowego osoby niepełnosprawnej.

7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

8. Istnieje możliwość obsługi osób słabo słyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.
Data dodania 31.03.2020